• Türkçe English Arabic

Tedarik Zinciri Etik İlke ve Kuralları

Tedarik Zinciri Etik İlke ve Kuralları

BAŞTUĞ METALURJİ olarak tüm tedarikçilerimizden, Baştuğ’un değerlerini benimsemesini, geçerli tüm kanunlara uymasını ve Tedarik zinciri etik ilke ve kurallarına uygun davranmalarını, rekabetçi, sürdürülebilir ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan kaliteli ürünler ve hizmetler bekleriz. Bizimle birlikte büyüyecek tedarikçilerle birlikte çalışmak isteriz. Baştuğ Metalurji çalışanları tüm faaliyetlerini sorumlu ve etik bir şekilde yürütmeyi ilke edinmiştir.

Baştuğ Metalurji'nin inşaat çeliği yaşam döngüsü üzerindeki etki alanı; hurda tedarik limanından başlayarak inşaat çeliğinin son kullanım alanına kadar uzanabilmektedir.

BAŞTUĞ METALURJİ’nin uygulamakta olduğu ve tedarikçilerinden de uygulamasını beklediği tedarikçi ilkeleri ana hatlarıyla şu şekildedir;


1. TEDARİKÇİ İLKELERİ

  1.1. Yasa, Yönetmelik ve Mevzuatlara Uyum

  Tedarikçilerimiz, sundukları mal veya hizmetlerin tüm süreçlerinde çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yerel, ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelere, kural, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidirler.

  1.2. Çalışma Yaşamında Temel Haklar

   1.2.1. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

   Tedarikçilerimiz, çalışanlarına sendika kurma, sendikaya üye olma, sendikadan çıkma ve uzak kalma özgürlüğü gibi sendika haklarına saygı duymalı, örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmelidir.

   1.2.2. Çocuk İşçi Çalıştırmama

   Tedarikçilerimiz, çocuk işçi çalıştırma konusunda bütün geçerli yerel ulusal ve uluslar arası yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket etmelidir.

   1.2.3. Zorla ya da Zorunlu İşçi Çalıştırma

   Tedarikçilerimiz, zorla ya da zorunlu işçi çalıştırma, esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma, cezaevinde çalıştırma, kölelik, insan ticareti dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklamalı, zorla çalıştırma, çalışanların suistimalı ile ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslar arası yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket etmelidir.

   1.2.4. Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması

   Tedarikçilerimiz, tüm işyerlerinde, ayrımcılığı sözlü veya fiziksel tacizi önlemeli, işe alım ve yerleştirmede dil, din, ırk, cinsiyet ayrımcılığı, çalışma, eğitim, terfi işlemlerinde, ayrımcılığın önüne geçmeli, ırk, cinsiyet ayrımcılığı ve her türlü ayrımcılık ile ilgili yerel, ulusal, uluslar arası yasa yönetmelik ve mevzuata uygun hareket etmelidir.

   1.2.5. Çalışma Saatleri ve Ücretler

   Tedarikçilerimiz, ücret, fazla mesai, çalışma saatleri, ve yan ödemelere ilişkin yasa, yönetmelik, ve mevzuatlara uygun hareket etmelidir. Çalışanların sürekli olarak geliştirilmesi ve var olan potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli ortamı, mümkün olan durumlarda terfi olanakları sağlamalıdır.

  1.3. Sağlık ve Güvenlik

  Tedarikçilerimiz tüm çalışanlara, ziyaretçilerine, tedarikçilerine güvenli sağlıklı çalışabilecekleri iş ortamını sağlanmalıdır. İş güvenliği ve işçi sağlığı uygulamalarını ve iş güvenliği denetimleri, işçi eğitimleri için gerekli ortam sağlanmalıdır. Güvenlik ve sağlık ile ilgili tüm yerel, ulusal ve uluslar arası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidir.

  1.4. Çevre

  Tedarikçilerimiz, faaliyetlerine ilişkin tüm kararlarda çevre konusunda yerel, ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uygun hareket etmelidir. Verimi daha yüksek kaynakların (malzemelerin) kullanımı, verimli su kullanımı, atıkların azaltılması sağlanmalıdır.

  1.5. Taşıma Etkileri

  Tedarikçilerimiz, malzemelerin ve ürünlerin nakliyesi sırasında enerji kullanımı, emisyonlar, gürültü gibi çevresel etkileri azaltmak için bir yöntem belirlemelidir.

  1.6. Yönetim Sistemleri

  Tedarikçilerimiz, Sürdürülebilir gelişimi, çevre ve doğal kaynakların korunmasını, güvenli emniyetli ve sağlıklı bir işyeri sağlanması için Kalite (ISO 9001),Çevre(14001), İş Güvenliği ve Sağlığı (OHSAS 18001) ve Enerji(ISO 50001) yönetim sistemlerini kurmalıdırlar.

  1.7. Dürüstlük

  Tedarikçilerimiz, tüm iş süreçlerinde tüm paydaşlarına dürüstlük içinde birilikte hareket ederek ve karşılıklı saygı ve anlayış geliştirmeyi çabalayarak ve ilgili yasalara uyarak rüşvet ve hileli uygulamalardan kaçınmalıdır.

  1.8. Finansal İstikrar

  Tedarikçilerimiz, mali durumlarının gelişimi ve istikrarı için uzun dönemli finansal performanslarını yönetmelidirler ve gerekli gördüklerinde ekonomiyi destekleyen sosyal ve çevresel konularda uzun dönemli yatırım yapmalıdırlar.

  1.9. Paydaş Katılımı

  Tedarikçilerimiz, aktivitelerinden etkilenen tüm paydaşları belirlemeli ve bu paydaşların ihtiyaçlarına karşı sorumlu bir tutum takınmalıdır.

  1.10. Şikayet ve Kovuşturma

  Tedarikçilerimiz, tüm şikayet, soruşturma ve ilgili düzeltici faaliyetleri şeffaf bir şekilde yürütmeli, kayıt altına almalı ve raporlamalıdır.

  1.11. İklim Değişikliği ve Enerji

  Başta karbondioksit (CO2 ), metan (CH4 ), di azot monoksit (N2 O) olmak üzere, insan faaliyetlerinden kaynaklanan ve sera gazları olarak tanımlanan gazların atmosferde doğal dengeyi bozacak şekilde birikmesi, atmosferde ortalama sıcaklığın artmasına ve küresel ısınmaya neden olmakta ve iklim değişikliği sonucunu yaratmaktadır. Fosil yakıtlarının kullanımının azaltılması; hidrolik ve yenilenebilir enerji kaynakları v.b. kaynakların artırılması; yüksek verimli, gelişmiş teknolojilerin uygulanması gibi enerjinin verimli kullanılmasının sağlanması için yöntemler belirlenmeli ve çalışanlar bu konuda bilinçlendirilmelidir.

  1.12. Tedarik Zinciri Yönetimi ve Uygunluk

  Tedarikçilerimiz, Baştuğ Metalurji talep ettiğinde tedarikçi ilkelerine uygun hareket ettiklerini ispat edebilmelidir. Tedarikçilerimizden bu ilkelere uygunluğun sağlanması için iş süreçlerini geliştirmelerini ve uygulamaya koymalarını bekliyoruz.

2. TEDARİKÇİ KURALLARI


  2.1. Bilgi Güvenliği

  Baştuğ metalürji, şirketimize ve paydaşlarımıza ait gizli ve özel bilgileri kendi çıkar ve amaçlarımız için hiçbir zaman kullanmaz. Tedarikçilerimizin Baştuğ Metalurji’ nin gizli kalması gereken bilgileri paylaşmamaları saklamaları ve korumaları gerekmektedir. Baştuğ Metalurji’nin izni olmadan kesinlikle diğer özel ve tüzel kişilerle paylaşılamaz.

  2.2. Çıkar Çatışmaları

  Baştuğ Metalurji çalışanları çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Çalışanlar kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar. Çalışanlar işlerini yaparken, kuruluşun çıkarlarını, kendisinin, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak, yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez. Örneğin, satın alma yetkisi bulunan bir çalışan aile fertlerinden birinin çalıştığı bir tedarikçi ile iş yapmaktan kaçınmalıdır. İstisnai haller Baştuğ Yönetim Kurulu Başkanı'nın bilgisi ve onayına tabidir. Aynı doğrultuda Baştuğ çalışanları yakın aile fertlerinin Baştuğ Metalurji rakiplerinde çalışmalarından dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı da dikkatli olmalıdırlar. Baştuğ Metalurji çalışanları ile, tedarikçi çalışanlarının, akrabalık veya başka bir ilişkisi varsa, çıkar çatışması yapabileceğinden tedarikçi bunu Baştuğ Metalurji’ye bildirmelidir.

  2.3. Rüşvet

  Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz. Baştuğ Metalurji adına hareket eden tedarikçiler devlet görevlerine rüşvet vermekle ilgili tüm yerel yasalara uymalıdırlar.

  2.4. Hediye ve Yemekler

  Baştuğ Metalurji çalışanlarının görev yaparken tarafsızlıklarını, performanslarını, karar almalarını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan her türlü menfaat ve hediyeyi alması yasaktır. Tedarikçilerimizin iş yemekleri, bayram ve yılbaşlarında verilen küçük mütevazı hediyelerden fazlasını sunmaları yasaktır.15.08.2016
DOĞAN HAKAN BAŞTUĞ